„Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.“ – Tomáš Baťa

Intrastat

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných kontrol na nich. Za kontrolu a registráciu obchodu medzi členskými štátmi už viac nezodpovedajú colné orgány, ale ŠÚ SR. Ten musel doklad JCD, ktorý bol doteraz využívaný ako zdroj údajov, nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním (INTRASTAT-SK).

Súčasťou tejto štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, je aj systém Intrastat. Intrastat systém poskytuje informácie o tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi EU. Vzťahuje sa aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu spoločenstva pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Povinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a pravidlá Intrastat systému upravuje špeciálna európska, prípadne národná legislatíva.

Čo je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia:

Súčasťou štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, teda aj Intrastat systému sú informácie o tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Intrastat systém sa vzťahuje aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu spoločenstva pri pohybe z jedného členského štátu do iného.

Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.

Spravodajská povinnosť – Spravodajská jednotka:

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická,fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.